Schodiskové prefabrikované ramena- technologický postup pri montáži

 

S chodiskové prefabrikované ramena môžu byť vyrobené ako samostatne uložené na podesty/monolitické ,prefabrikované/,alebo ako celok rameno/podesta, alebo samonostné ktoré sú zhotovené na celú výšku podlažia

Schodiskové ramena je možné navrhnuť,vyrobiť a dodať na stavbu s izolačnými prvkami pre útlm kročajového hluku/styk ramena a podesty resp .medzipodesty/Izolačné prvky spravidla navrhuje projektant,resp .doporučí výrobca, ktorý zabezpečí aj dodávku na požiadanie odberateľa.                        Šírka schodiskových ramien sa spravidla vyrába o 10mm užšia, ako je PD ,aby pri montáži neboli problémy, resp .inak ako si želá odberateľ, kde výkres tvaru je rozmerovo určený.

 

Montáž:

Prefabrikované schodiskové prvky sú už z výroby prispôsobené pre rychlú žeriavovú montáž. Prefabrikované schodiskové rameno/stupne/ musia byť pri montáži vodorovné v osi x a zvisle v osi y, čím sa predíde zdľhavej montáži na stavbe. Pri osadený spodného schodiskového ramena treba vziať do úvahy výšku podlahy, ktorá je rozhodujúca pri daľšej úprave schodiskového ramena /oblad ,náter/.Rameno treba osadiť tak, aby výška spodného stupňa po uložení podkladného betónu zodpovedala navrhovanej výške podľa projektovej dokumentácii. V opačnom prípade treba tieto rozdiely veľmi pracne odstraňovať/brúsenie stupňov/.

 

 

                                                                                                   Ing. Štefan Lauko